X  
( 2 )
> 10
%
ychilka1 17.9.2017 41 13 92,86%
viktor1982 25.4.2018 19 1 7,14%